Signální vlajky – použití

SDĚLENÍ ZASÍLANÁ ZKRÁCENĚ SIGNÁLNÍMI VLAJKAMI, VÝBĚR VHODNÝ PRO MODELY LODÍ

Jednotlivá sdělení podle přijatých mezinárodních kódů přiřazují jednotlivě vyvěšeným signálním vlajkám či jejich vyvěšeným  skupinám konkretní „větné“ významy.Tyto významy odrážejí potřebu zkráceně(a tedy rychle) vyslat nějakou zprávu míjené lodi či takovou zprávu poslat na pevninu.Seznam významů těchto kódových signálů je poměrně rozsáhlý.Řada z nich obsahuje sdělení, která u lodních modelů nepřipadají v úvahu. Z prosté logiky věci byla proto ve výběru vypuštěna.

Následující užší výběr již obsahuje jen taková sdělení, která u modelů připadají bez problémů v úvahu.Signální vlajky se vyvěšují na LEVÉ straně signálního stožáru či stěžně upevněním na signálním lanu. Nejvýše musí být, nikoliv  na signálním lanu, pověšena státní vlajka státu lodi. Něco pod ní, asi v horních dvou třetinách, se navěšuje na PRAVÉM signálním lanu pouze (a ve významu pozdravně) vlajka státu, jehož vodami loď pluje a jeho přístavu,kde loď za/kotví. Nejvýše položená signální vlajka(viz další text) nemůže být (z úcty) pověšena výš než  je zmíněná pozdravná vlajka.

Vlajková „větná“ signální sdělení se tedy uskutečňují použitím určitých písmen signální abecedy jednotlivě nebo ve skupině, u skupiny v pořadí písmen čtených odshora dolů.S počtem vyvěšených vlajek v jistém smyslu klesá naléhavost sdělení. Nejzávažnější sdělení, obvykle vyžadující rychlou reakci protistrany, jsou sdělení jednovlajková.V praxi se pak používá skupina max. tří vlajek,větší množství má již přílišnou specifiku a u modelů nepřipadá v úvahu.

A    -Pokud loď stojí na hladině,udržuje svoji polohu, pak význam sdělení je“Vyhněte se a

jeďte zvolna,mám ve vodě potápěče“

-Pokud loď pluje, je význam „ Provádím zkušební plavbu projíždějte opatrně“

C      „Ano“ (souhlas)

D     „Nepřibližujte se, mám problémy s manévrováním“

K     „Komunikujte se mnou-navažte spojení“

N     „Ne“ (zápor)

P      „Všichni na palubu, loď bude vyplouvat „ ( tato vlajka se nazývá Modrý Petr)

Q      „Všichni na palubě zdrávi, žádám o povolení k přistání/průjezdu“

R      „Plavební dráha je mimo moji loď,můžete plout okolo mne“

T       „Nepředjíždějte přede mne“

Y       „Převážím poštu“

 

AV     „Hoďte mi lano“

RU     „Manévruji s obtížemi,držte se dál“

PD      „Vaše navigační světla nejsou vidět“

PP       „Držte se ode mne dál“

TK      „Potřebuji nutně potraviny“

QD       „Jedu vpřed“

YJ        „Potřebuji nutně vodu“      (asi spíše pro kotle, než místo rumu, cha)

YU      „Pokouším se s vámi navázat spojení v mezinárodním kódu signálů“

ZL       „Vaše signály byly přijaty, ale nepochopeny“

PYU    „Šťastnou plavbu!“   (tu vám přeje i autor článku, Strýček Plachta)

RBA    „Nashledanou!“

Zvláštním použitím a to v sestavě pouze signálních vlajek jsou slavnostní výzdoby lodí, tzv. VLAJKOSLÁVY. Rozdělují se na dva důvody , kterým odpovídají i dva způsoby vyvěšení signálních vlajek :

VELKÁ vlajkosláva se použije při státním svátku domovského státu lodě nebo státním svátku země v jejímž přístavu loď stojí nebo se účastní zde konaných přístavních regat či přístavních oslav a to vyvěšením státní vlajky a dále vyvěšením celé škály signálních vlajek v „řetězu“,který vede od přídě lodě přes vrcholky stožárů či stěžnů zpět k zadní části lodě.

MALÁ vlajkosláva se užívá obdobně splu s vyvěšením státní vlajky při jiné slavnostní příležitosti uznané kapitánem lodě a to i za  plavby či při kotvení v přírodním přístavu.Vlajky signální abecedy se při ní vedou oboustranně již jen ze stěžně (stožáru) přímo k lodi. Je zde předepsán nejmenší počet takto v „řetězu“ zdobně vyvěšovaných signálních vlajek a to min.čtyři vlajky. Pořadí vlajek u obou druhů vlajkosláv je libovolné.

Historická poznámka: Předchozí text se vztahuje na mezinárodně přijatý systém signalizace vlajkami ICS, který byl přijat v r. 1931. Signalizace vlajkami jako taková byla na velké vzdálenosti doplněna vynálezem jiskrového telegrafu a vývojem bezdrátového spojení vůbec. Pro přímé spojení na viditelnou vzdálenost signálním vlajkám přibyla postupně i „konkurence“ daná zdokonalením a běžným rozšířením bezdrátového fonického spojení, megafonů apod.

Je tedy zřejmé, že pohled na užití signálních vlajek je různý před a po zavedení ICS a samozřejmě i s ohledem na dobově jiné dostupné formy spojení. Nejmarkantněji se věc projevila u plachetních lodí, které po celou svoji aktivní historii používaly signály vlajkami. Zejména od doby, kdy do historie vojenství vstoupila loďstva a mezi jednotlivými loděmi stejného loďstva bylo nutno se dorozumívat, předávat rozkazy apod.

Z předchozího plyne pro makety lodí asi následující: pro motorové lodě a historické plachetní lodě, které pluly ještě po zavedení ICS je použití ICS signálů bez problému. Horší je to s historickými plachetními loděmi, které svoji plavební éru skončily dříve. Tam je nutná  při použití signálních vlajek značná opatrnost. Pro základní orientaci předkládám asi následující velmi hrubý závěr: písmena A,B,H,J,K,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y, a Z lze považovat za tradiční, tedy tvarem a provedením odpovídající minimálně 19. století s původem většinou ještě starším.Písmena C,D,E,F,G, do té doby trojúhelníkové, byly v r. 1934 změněny  na obdélníkové. Písmeno I bylo dříve H a L dříve F.


Něco dokumentujícího rozdílnost používaných signálních vlajek proti ICS lze shlédnout i v mojí rubrice „Zajímavosti“. Zde předkládám vaší pozornosti obrazy nejrůznějších malířů, kteří na svých plátnech zachytili velké plachetní lodě (převážně z 18. a 19. stol.).

Na tomto místě považuji za vhodné se zmínit i o tom, že jsem si vytvořil více sad signálů z vlajek, které mohu jednoduše měnit. Zejména pak výrazné sady pro malou vlajkoslávu.. Zvolil jsem dělená signální lana, kde jsem si stanovil jednotnou délku těch částí lan, na které jsou přilepeny jednotlivé sestavy vlajek a  oba konce jsem zakončil očky ze stiskacích koncovek(o stiskacích koncovkách se zmiňuji jinde).Jedno očko se spojuje v horní části stěžně na zde umístěnou miniaturní karabinku a druhá karabinka je upevněna na gumovém  látkou opředeném provazci (vypadá jak lanko, různé tloušťky –v galanterii např. jako gumičky do ponožek apod.), který je druhým koncem připevněn na boku lodi a je kratší, čímž se v gumě vytvoří předpětí. Signální lano s vlajkami je tak vždy napjaté.

—===—

Nabídka signálních vlajek a ceny – viz Vlajky na lodní modely

Rozmarný pohled na pestrou směs signálních vlajek

 

Fantazie jachtaře, na pravoboku na stěžni vlajka české země

 

Signál ZL na levoboku

 

Malá vlajkosláva

 

Signál ZL zblízka (optika zkreslila hrany vlajek)

Napsat komentář