Vesele se vlajka třepotá, pohrává s ní větru van, naše lodi plují do světa, brázdí každý oceán

Vesele se vlajka třepotá
pohrává s ní větru van
naše lodi plují do světa
brázdí každý oceán

( úryvek z českého textu americké písně)

Ano, vážení lodní modeláři, naše rybníky, nádrže i jezera jsou našimi moři i oceány, po kterých se plaví naše modely, které jsme většinou vlastníma rukama vytvořili.

Tento článek se chce věnovat jen těm lodním modelům, ve kterých jejich tvůrce uplatnil snahu, aby model svojí výbavou alespoň trochu připomínal loď, která by, jsa skutečná, mohla po námořních cestách plout. Tedy model, co by nesl jako samy velké lodě více charakteristických prvků, které by sám model ke své plné funkci vůbec nepotřeboval (např.dřevěnou prkennou palubu, kotvu, nástavby apod.). Chtěl bych se vás pokusit přesvědčit, že vlajka by měla k takovému modelu patřit.

Obor věnující se vlajkám a jejich historii se nazývá v e x i l o l o g i e. Odborníci se shodli, že počátek vědomého rozvoje užití vlajek lidstvem je možno klást již do doby křižáckých válek, tedy téměř do doby před dvěma tisíci léty. Stalo se tak na základě evoluce s vazbami na erby. To ale neznamená, že by podstatně dříve nebyly vlajky v jednotlivých případech jako určité znamení použity. Nejstarší prameny o tom ostatně i hovoří.

Pod  v l a j k o u rozumějme (spíše) vodorovně vlající pruh látky upevněný na (k) žerdi, který svým potiskem či jen pouze barvou ( barvami) cosi pozorovateli sděluje.

P r a p o r je funkčně zcela jiný. Je sice fyzicky podobný vlajce, ale představuje něco zcela jiného. Je to totiž j e d i n ý existující exemplář, který slavnostně reprezentuje určitou akční výkonnou jednotku, její tradice, funkci, vyznamenání apod. Jeho žerď bývá krátká a slouží k jeho slavnostnímu přenesení praporečníkem (spíše ) ve svislé poloze látkové zdobené části. Pro prapor existuje u nás dosti vžitý adekvátní výraz  z á s t a v a .

Vlajky, jak již naznačeno, se začaly používat dříve při pozemských operacích, převážně zřejmě k rozlišení „přítel nebo nepřítel ?“. Široké používání vlajek v tomto smyslu prakticky zaniklo po zavedení uniforem v armádách.

A jak na moři? Zde vstoupily na scénu nejdříve asi pravoúhlé signální vlajky, které tehdy sloužily jako nástroj přenosu rozkazu určité skupině lodí (flotile) stejného státního útvaru či lodí spojenců, aby lodě provedly určitý manévr.

Až o něco později přišlo na scénu stále častější vyvěšování vlajek značících příslušnost lodě k určitému státnímu útvaru (království a pod.), až se to později stalo běžným. O to se velmi zasloužili Holanďané během 17. stol. V současné době je takové označení lodě státní vlajkou nejen běžné, ale i globálně určitým způsobem p o v i n n é. Státní vlajka je v naprosté většině obdélníkového tvaru ( i z ní případně odvozená válečná námořní vlajka ). Stejně tak i státní vlajka státu registrace lodi. Ta umožňuje podle regulí registrovat určitou loď v jiném státě, než ve kterém sídlí její majitel. Loď pak pluje pod vlajkou státu registrace.

Kromě zmíněných vlajek je ještě globálně upraven systém jednovětných sdělení realizovaný vyvěšením jedné až tří signálních vlajek. Každá z těchto vlajek je jiná a odpovídá určitému písmenu signální abecedy.

Ze zbývajících druhů vlajek existují ještě vlajky hodnostní a zbývající skupinu tvoří ( i tvarem běžně jiné než je obdélník) nejrůznější vlajky, např. klubové, reklamní apod. Podrobnosti k řadě věcí kolem lodí, nikoliv jen k vlajkám, jsem již podrobněji popsal v článcích na mé webce:   strycekplachta.wz.cz

Vraťme se nyní ke státním vlajkám a jejich vyvěšování. Jelikož jak státní tak signální vlajky se musí dát vyvěšovat i stahovat, jsou upevňovány za látku kratší stranou k žerdi na převážně oběžné výtažné lano. Globální úprava je promítnuta do národních závazných norem o státních vlajkách na lodích. Ty např. říkají, že vlajka m u s í být vyvěšena v příbřežních vodách a přístavech cizích zemí. Ale pro nás je teď důležité, že vlajka sice nemusí být vyvěšena na širém moři (záleží na kapitánovi), ale je slušné ji vyvěsit jako zdvořilostní pozdrav, pokud se na moři dvě lodi míjejí To předpis výslovně doporučuje! Daleko přísnější je dále ustanovení, že pokud má být míjena válečná loď, m u s í být vlajka vždy vyvěšena, jinak hrozí, že by válečná loď mohla bez nějakých okolků tvrdě zakročit. Jako na loď podezřelou z nekalé činnosti.

Tak a nyní si vážený modeláři a kapitáne představ, že jsi se svým modelem, spolu s dalšími loděmi kolegů, na nějaké „mořské“ plavbě. Tvá loď by měla lodě blízko plující pozdravit státní vlajkou. Je jich tam více, tedy se s ní zřejmě nacházíš v hustším dopravním koridoru. Co dělat? Prostě jako slušný kapitán blízké lodě pozdrav: Tedy “V z t y č   v l a j k u   a   n e c h   j i   v l á t” ! !!

Zdraví tě Strýček Plachta

Napsat komentář